محصولات ارتباطی یکپارچه(UC&C):

شبکه های کامپیوتری زیرساخت اصلیروشهای ارتباطی مبتنی بر بستر شبکه IP جزء مهمی از نیازهای سازمانها می باشد. این راهکارها ضمن کاهش قابل توجه هزینه های ارتباطی، امکان ارائه خدمات ارزش افزوده روی بستر مخابراتی را به سازمانها می دهد.

این شرکت، به عنوان نماینده رسمی Huawei، عرضه کننده محصولات ارتباطی یکپارچه زیر می باشد:

  • تلفن IP و PBX
  • ویدئو کنفرانس و تله پرزنس (Telepresence)
  • مرکز تماس (Call Center)
  • نظارت تصویری (Video Surveillance)
Huawei IP Telephony Huawei Telepresence & Video Conferencing