مجازی سازی و رایانش ابری (Cloud Computing & Virtualization):

شرکت Huawei راهکارهای مناسبی را در زمینه مجازی سازی و رایانش ابری دارد که عبارتند از:

  • زیرساخت مجتمع (Converged Infrastructure) شامل محصولات FusionSphere
  • ذخیره ساز مجازی شامل محصولات FusionStorage